โดย: ทต.วิชิต
วันที่ //543

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวิชิต ร่วมใจประดิษฐ์ ดอกไม้จันทร์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) ในโครงการสร้างคุณค่าด้วยภูมิปัญญาผู้สูงวัย ประจำปี 2560 (ดู:516)(13/06/2560)
เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญเข้าร่วม โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดเทพนิมิตร ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ดู:531)(13/06/2560)
ระเบียบการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต 2560 (ดู:597)(09/06/2560)
โครงการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต2560 (ดู:664)(09/06/2560)
เทศบาลตำบลวิชิต เส้นทางปั่นจักรยาน โครงการปั่นกินลม ประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 (ดู:468)(07/06/2560)